backanco.com- công ty diêm dúa ,2. Quy chê này duqc triên khai thí diêm trong 06 tháng và có hiêu lyc kê tù ngày ký Biêu 3. Lãnh dQ0 Công ty, HQi dông Thi dua- Khen thuðng, Chánh Vän phòng, Thú truðng các Phòng, Ban, Don vi tryc thuQc Công ty và nguði lao dQng trong Công ty Chiu trách nhiêm thi hành quyêt dinh này. TONG Gl 10014959 s Noi nhân: